Tietosuojalauseke Oy e-City Ab Ltd


1. REKISTERIN NIMI

Oy e-City Ab Ltd:n asiakas- ja markkinointiryhmärekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ

Oy e-City Ab Ltd, Suomen City-opas
Y-tunnus 0832940-9

3. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Oy e-City Ab Ltd
Toimitusjohtaja Anna Kääriäinen
anna@city-opas.fi
+358 2 439 9769

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä antamia tietoja ja julkisista lähteistä kerättäviä tietoja. Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

  • henkilön nimi ja asema organisaatiossa

  • yrityksen nimi ja tunnus

  • sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • tilauksen tiedot

  • toimitusosoite

  • muut palveluiden edellyttämät, asiakkaan antamat tiedot

4. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan julkisesta rekisteristä tai asiakkaalta itseltään kuten www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6.  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOSIIRROT EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Suomen City-opas ei luovuta tietoja yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitovelvoitteen mukaisesti ja nojalla.
ATK:lla käsiteltävät tiedot on tallennettu salasanalla suojatulle, ulkoiselle kovalevylle, jota säilytetään lukitussa tilassa.

10. TARKASTUSOIKEUS

Henkilörekisteriin tallennetut tiedot voi tarkistaa esittämällä pyynnön rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse
anna@city-opas.si tai tarkistamalla tietonsa uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Virheelliset tiedot voi vaatia korjattavaksi ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön sähköpostitse anna@city-opas.fi tai korjaamalla virheelliset tiedot uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista esittämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen anna@city-opas.fi.